HOẠT ĐỘNG ISO

Năm 2009 Công ty Cổ phần SADICO Cần thơ tổ chức cập nhật ISO 9001 phiên bản 2008 và Tiến hành xây dựng ISO-14001