Phát triển bền vững

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
HỌAT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH SADICO CẦN THƠ
 - Tuân thủ trên nền tảng pháp luật quốc gia.
 - Luôn vì quyền lợi của khách hàng để phát triển bền vững  qua chính sách chất lượng ”chất lượng tạo sự thịnh vượng”.
 - Tạo dựng lợi ích hài hòa giửa khách hàng, đối tác, cổ đông, người lao động và cộng đồng.
 - Xây dựng môi trường làm việc xanh sạch đẹp và an tòan, tiết kiệm chi phí, tài nguyên và năng lượng :”Giữ gìn môi trường hôm nay cho thế hệ mai sau".