Hệ thống quản lý chất lượng

HỆ THỐNG QUẢN LÝ

  Công ty đang áp dụng hệ thống quản lý tích hợp:

1.  -Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008

2.  -Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001-2004

3.  -Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm ISO IEC 17025

 -  Công ty bắt đầu xây dựng và đựơc tổ chức QMS cấp chứng nhận hệ thống ISO 9001:2000 vào  28/9/2006,sau đó tiến hành xây dựng ISO môi trường và tiến đến hợp chuẩn HT-ISO tích hợp vào 11/2009. Chính những công cụ quản lý mới này giúp cho hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn không ngừng phát huy nội lực, đồng thời có những tính năng mới, đưa công ty lên tầm phát triển cao hơn. Việc tích hợp các hệ thống quản lý theo các mô hình quản lý hiện đại giúp chúng tôi giảm thiểu được rất nhiều chi phí về nguồn lực và đặc biệt là tạo ra được một hệ thống quản lý thống nhất, giúp cho việc điều hành được dễ dàng và hiệu quả.

 -  Ngoài  hệ thống quản lý tích hợp, công ty chúng tôi đã đưa và sử dụng công cụ 5S, tạo nên hệ thống quản lý toàn diện và sinh động .

 -  Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm ISO IEC17025 xây dựng 2011 và được tổ chức AOV công nhận vào cuối tháng 11/2011