Holcim

XI MĂNG HOLCIM -VIỆTNAM

- Liên doanh của Tập đoàn Holcim-Lafage với VICEM
- Công suất 6 triệu tấn/năm với 4 nhà máy
-Bao xi măng 50kg nhiều chủng loại
-Thị trường Việt Nam và xuất khẩu