Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị & Thành viên Ban kiểm soát