Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lưu Hoàng Thanh