Biên bản & Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2019