Nghị quyết hội đồng quản trị số: 14/NQ-HĐQT ngày 16/10/2019