Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty 2020