Giải trình tăng LNST Báo cáo tài chính bán niên năm 2020