Biên bản & Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 2-2020

Biên bản số 03/ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 04/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/12/2020 của Đại hộ cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Hội đồng quản trị.