Nghị quyết 02 - Thông qua việc phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu bán không hết