Nghị quyết 03 - Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2020