NQ 09/HĐQT - Thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2020