Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các văn bản đính kèm