Thông báo thay đổi nhân sự - Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát