Nghị quyết 05/2023/NQ-HĐQT - Chi cổ tức năm 2022 bằng tiền