NGHỊ QUYẾT 27-2016 NGÀY 16/04/2016 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ