ĐÍNH CHÍNH BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 & NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 27 NGÀY 16/04/2016