NGHỊ QUYẾT 28-2016 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v thông qua kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2016 & phương hướng nhiệm vụ SXKD quý III năm 2016.