Công bố phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động trong công ty