Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu

Tên Tổ chức phát hành:         Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ
Tên giao dịch:                         Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ
Trụ sở chính:                           Số 366E, Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ
Điện thoại:                              (0292) 3884 919 

Tên chứng khoán:                   Cổ phiếu Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ
Mã chứng khoán:                    SDG
Loại chứng khoán:                  Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch:                10.000 đồng/cổ phiếu                        
Sàn giao dịch:                         HNX

Chi tiết theo nội dung đính kèm :
Thông báo số 145/SADICO.2020 + Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐQT + Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng
Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 322/GCN-UBCK ngày 23/12/2020
Bản cáo bạch chào báo cổ phiếu ra công chúng