BIÊN BẢN & NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

File đính kèm: scan_0107.pdf