Thông báo : Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền.

File đính kèm: thongbaondkcc.pdf