Báo cáo về ngày trở thành Cổ đông lớn của CTY TNHH TM DV Trấn Giang