Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của CTY TNHH TMDV Trấn Giang