Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 2 ngày 19/07/2018