Báo cáo tài chính bán niên công ty mẹ năm 2018 (đã kiểm toán)

File đính kèm: bctcbannienctyme.pdf