Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - của Cao Thị Hằng Hà