Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - của Phạm Thị Thúy