Nghị quyết hội đồng quản trị số: 01/NQ-HĐQT-2019 ngày 08/01/2019 V/v triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019