Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Bà Phạm Thị Thúy