Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty đăng ký thay đổi lần thứ : 6, ngày 05/03/2019