Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho việc chi cổ tức năm 2018 bằng tiền.