NGHỊ QUYẾT SỐ 18-2013 CỦA HĐQT

V/v : thông qua kết quả hoạt động SXKD Quý III-2013 & phương hướng nhiệm vụ SXKD Quý IV-2013