Công bố ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 Với Cty TNHH Kiểm toán Và Tư Vấn A&C Tại Cần Thơ Số : 4.0111/19/HĐTC-AC ngày 03/06/2019.