Nghị quyết hội đồng quản trị số: 10/2019/NQ-HĐQT ngày 13/08/2019