Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu của cổ đông nội bộ - Bà Dương Thị Quỳnh Giao