Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019.

File đính kèm: tai lieu dai hoi.pdf