Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty đăng ký thay đổi lần thứ 7, ngày 27/09/2019