Điều chỉnh Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 1-2020

Điều chỉnh lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát sang lợi nhuận Công ty mẹ