Nghị quyết về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020