Nghị quyết HĐQT về việc Tăng vốn điều lệ & Sửa đổi Điều lệ công ty sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP2020)