Thay đổi nhân sự Tổng Giám đốc Công ty ngày 11/07/2020