Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi cổ tức năm 2019