Công bố ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Cần Thơ số : 4.0144/20/HĐTC-AC ngày 28/07/2020