Giải trình tăng LNST Báo cáo hợp nhất bán niên năm 2020