NQ09 Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1-2020