TB ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1-2020