NQ10-11 Phát hành và chào bán Cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu